تماشاخانه

یک روز بارانی که در اردیبهشت تجربه می کنیم، کم از این ندارد که به ما حسِ بودن در بهشت ببخشد.